Saturday, 10 September 2011

Bhavamulona Bahyamunandunu Lyrics - Annamacharya Samkirtanalu


Keerthana : Bhavamulona
Ragam : Suddha Dhanyasi
Talam : Aadi


Pallavi:
Bhavamulona bhahyamunandunu
Govinda govinda ani koluvavo manasa

Charanam1:
Hari avatharamule akhila devathalu
Harilonive brahmandambulu
Hari naamamule anni manthramulu
Hari hari hari hari hari anavo manasa
Hari hari hari hari hari anavo manasa

Charanam2:
Vishnuni mahimale vihitha kharmamulu
Vishnuni pogadedi vedambulu
Vishnudokkade vishwantharathmudu
Vishnuvu vishnuvani vedakavo manasa
Vishnuvu vishnuvani vedakavo manasa

Charanam3:
Achyuthudithade Aadiyu nanthyamu
Achyuthude asuranthakudu
Achyuthudu Sri venkatadrimeedanide
Achyutha Achyutha Sharananavo manasa
Achyutha Achyutha Sharananavo manasa

No comments:

Post a Comment