Tuesday, 2 December 2014

Jaya Jaya Nrusimha - Annamayya keertana Lyrics


Pallavi:
Jaya jaya nrusimha sarvesa
bhayahara veera prahlada varada

Charanam 1:
Mihira sasi nayana mruganara vesha
bahirantasthala paripoorna
ahinayaka simhasana raajita
bahula gunagana prahlada varada

Jaya jaya nrusimha sarvesa
bhayahara veera prahlada varada

Charanam 2:
Chatula parakrama guna ghana virahita
nitala netra mouni pranuta
kutila daitya tati kukshi vidarana
patu vajranakha prahlada varada

Jaya jaya nrusimha sarvesa
bhayahara veera prahlada varada

Charanam 3:
Sree vanita samsrita vamanka
bhavaja koti pratimaana
sri venkatagiri sikhara nivasa
paavana charita prahlada varada

Jaya jaya nrusimha sarvesa
bhayahara veera prahlada varada

1 comment: