Tuesday, 19 May 2015

Rama Mindivara - Annamacharya Samkeerthana Lyrics

Rama mimdivara Syamam paratpara
dhamam sura sarvabaumam baje

ca|| sitavanita sametam
pita (sPita) vanara balavratam
pUta kausalya samjatam
vita bita mauni vidyotam

ca|| vira ranaramga dhiram
sarakuloddharam
kRUra danava samharam
SUradharacara sugunodaram

ca|| pavanam bakta sevanam
daivika vihagapathavanam
ravananuja samjivanam
Sri vemkata paricita bavanam

No comments:

Post a Comment