Friday 17 May 2019

Valapula Solapula Lyrics - Sri Annamacharya Keerthana

Valapula solapula vasantha vela idi
selavinavvakuve chemarinchi menu

Sirasu vanchakuve siggulu vadakuve
paraga ninnathadu thappaka chuchini
virulu dulupakave vesadappimchukokuve
sirulani vibhuditte sesavettini

Cheyetti yeddukokuve cheri yanapettakuve
chayala natadu ni channulamtini
ayamulu dachakuve atte veragamdakuve
moyanadi sarasamu mohana ni vibhudu

Penaguladakuve biguvu chupakuve
ghana Srivenkatesudu kaugilinchini
anumaninchakuve alamelmangavu neevu
chanavichchi ninnunele sammatihnchi yathadu


వలపుల సొలపుల వసంత వేళ యిది
సెలవి నవ్వకువే చెమరించీ మేను

శిరసు వంచకువే సిగ్గులు పడకువే
పరగ నిన్నతడు తప్పక చూచీని
విరులు దులుపకవే వెసదప్పించుకోకువే
సిరులనీ విభుడిట్టే సేసవెట్టీని

చేయెత్తి యెడ్డుకోకువే చేరి యానపెట్టకువే
చాయల నాతడు నీ చన్నులంటిని
ఆయములు దాచకువే అట్టే వెరగందకువే
మోయనాడీ సరసము మోహాన నీ విభుడు

పెనగులాడకువే బిగువు చూపకువే
ఘన శ్రీవేంకటేశుడు కౌగిలించీని
అనుమానించకువే అలమేల్మంగవు నీవు
చనవిచ్చి నిన్నునేలె సమ్మతించీ యాతడు

Tvameva Sharanam Lyrics - Annamayya Sankeerthanas Lyrics

Tvameva saranam tvameva saranam
twameva saranam twameva saranam
kamalodhara sree jagannadha
thwameva saranam thwameva saranam
kamalodhara sree jagannadha
thwameva saranam thwameva saranam

Vasudeva krishna vamana narasimha sri satisha sarasijanethra
Busuravallaba purushottama peetha kauseyavasana jagnnatha

Twameva saranam twameva saranam
kamalodhara sree jagannadha
Twameva saranam twameva saranam

Balabadranuja paramapurusha dugdha jaladhivihaara kunjaravarada
Sulabha subhadrasumuka suresvara kalidoshaharana jagannatha

Thwameva saranam twameva saranam
kamalodhara sree jagannadha
Twameva saranam twameva saranam

Vatapathrasayana bhuvanapalana janthu- gatakarakarana srungaradhipa
Patuthara nithya vaibhavaraya thiruvenkatagirinilaya jagannatha

Thwameva saranam twameva saranam
kamalodhara sree jagannadha
Twameva saranam twameva saranam


త్వమేవ శరణం త్వమేవ శరణం కమలోదర శ్రీజగన్నాథా

వాసుదేవ కృష్ణ వామన నరసింహ శ్రీ సతీశ సరసిజనేత్రా
భూసురవల్లభ పురుషోత్తమ పీత- కౌశేయవసన జగన్నాథా

బలభద్రానుజ పరమపురుష దుగ్ధ జలధివిహార కుంజరవరద
సులభ సుభద్రా సుముఖ సురేశ్వర కలిదోషహరణ జగన్నాథా

వటపత్రశయన భువనపాలన జంతు- ఘటకారకరణ శృంగారాధిపా
పటుతర నిత్యవైభవరాయ తిరువేంకటగిరినిలయ జగన్నాథా

Thursday 2 May 2019

Asmadadinam Anyesham - Annamacharya Kirtanalu

Asmadadinam anyesham
tasmin tasmin tatra cha punascha

Satatadhyayananishtaparanam drudha
vratinam yatinam vanavasinam
gatiriha smartum ka jagatyam para
sthitiriyam ka vishnuseva punascha

Mohinamatyamtamushkaranam guna
grahinam buvanaika kathinanam
dehasamkshalana videsakova sada
sriharismaranaviseshah punascha

Kimkurvanaduhkitajivinam
pamkilamanobbayabramtanam
samkam niruruti ssarasa ka, sri
vemkatacalapatervinutih punascha


అస్మదాదీనాం అన్యేషాం
తస్మిన్ తస్మిన్ తత్ర చ పునశ్చ

సతతాధ్యయననిష్ఠాపరాణాం దృఢ
వ్రతినాం యతీనాం వనవాసినాం
గతిరిహ స్మర్తుం కా జగత్యాం పర
స్థితిరియం కా విష్ణుసేవా పునశ్చ

మోహినామత్యంతముష్కరాణాం గుణ
గ్రాహిణాం భువనైక కఠినానాం
దేహసంక్షాళన విదేశకోవా సదా
శ్రీహరిస్మరణవిశేషః పునశ్చ

కింకుర్వాణదుఃఖితజీవినాం
పంకిలమనోభ్బయభ్రాంతానాం
శంకాం నిరురుతి స్సరసా కా, శ్రీ
వేంకటాచలపతేర్వినుతిః పునశ్చ 

Ahobalesvarudu Akhila Vandithudu - అహోబలేశ్వరుడు అఖిల వందితుడు

Ahobalesvarudu akhila vamditudu 
mahi nitani golichi manudika janulu

Mudu murtulaku mulambitadu 
vedi pratapapu vibhuditadu 
vadi cakrayudha varadumditadu 
ponimi purana purushu ditadu

Asuralakella kalaamtaku ditadu 
vasudha divyasimham bitadu 
visuvani yekamga viruditadu 
desala parathparatejam bitadu

Nigidi srivemkata nilayuditadu 
bagivayani sripati yitadu
sogasi dasulaku sulabu ditadu 
tagu ihaparamula datayu nitadu


అహోబలేశ్వరుడు అఖిల వందితుడు
మహి నితని గొలిచి మనుడిక జనులు

మూడు మూర్తులకు మూలంబీతడు
వేడి ప్రతాపపు విభుడీతడు
వాడి చక్రాయుధ వరదుండీతడు
పోణిమి పురాణ పురుషు డీతడు

అసురలకెల్ల కాలాంతకు డీతడు
వసుధ దివ్యసింహం బితడు
విసువని ఏకాంగ వీరుడీతడు
దెసల పరాత్పరతేజం బితడు

నిగిడి శ్రీవేంకట నిలయుడీతడు
బగివాయని శ్రీపతి యీతడు
సొగసి దాసులకు సులభు డీతడు
తగు ఇహపరముల దాతయు నీతడు

Urake Dorakuna Vunnatonnatasukhamu - Annamayya Sankeerthana

Urake dorakuna vunnathonnathasukhamu
sarambu telisika jayamu chekonuta

Talapu lopalichimta datinappudu kada
alari daivambu pratyakshamauta
kalushampu durmadamu gadachinappudugada
talakonna mokshambu tanaku jepaduta

Karmambukasatu vogadiginappudugada
nirmalajnanambu neraveruta
marmambu srihari ni maruguchochchinagada
kurmi tanajanma mekkudu kekkudauta

Tanasamtamatmalo tagilinappudu gada
panigonnatanachaduvu phaliyimchuta
yenaleni srivemkateswaruni dasyambu
tanaku nabbinagada daricherimanuta


ఊరకే దొరకునా వున్నతోన్నతసుఖము
సారంబు తెలిసికా జయము చేకొనుట

తలపు లోపలిచింత దాటినప్పుడు కదా
అలరి దైవంబు ప్రత్యక్షమౌట
కలుషంపు దుర్మదము గడచినప్పుడుగదా
తలకొన్న మోక్షంబు తనకు జేపడుట

కర్మంబుకసటు వోగడిగినప్పుడుగదా
నిర్మలజ్ఞానంబు నెరవేరుట
మర్మంబు శ్రీహరి నీ మఱుగుచొచ్చినగదా
కూర్మి తనజన్మ మెక్కుడు కెక్కుడౌట

తనశాంతమాత్మలో తగిలినప్పుడు గదా
పనిగొన్నతనచదువు ఫలియించుట
యెనలేని శ్రీవేంకటేశ్వరుని దాస్యంబు
తనకు నబ్బినగదా దరిచేరిమనుట

Uruleni Polimera Peru Pempu Leni Bratuku Lyrics

Uruleni polimera peru pempuleni bratuku 
garavambuleni priyamu kadiyanetike

Umdarani virahavedana vumdani suratasukamela 
yemdaleni nati nida yemiseyane
damdigalugu tamakamanedi damdaleni talimela 
remdu nokatigani racana priyamuletike

Mecculeni cota mamcimelu kaliginemi selavu 
maccikaleni cota mamcimata letike
peccu peragaleni cota priyamugaligi yemi palamu 
iccaleninati sobagulemi seyane

Bomkuleni celimigani pomdulela manasulona 
samkaleka kadiyaleni chanavuletike
komku gosaruleni mamcikutamalara nitlugudi 
vemkatadri vibudu leni veduketike


ఊరులేని పొలిమేర పేరు పెంపులేని బ్రతుకు
గారవంబులేని ప్రియము కదియనేటికే

ఉండరాని విరహవేదన వుండని సురతసుఖమేల
యెండలేని నాటి నీడ యేమిసేయనే
దండిగలుగు తమకమనెడి దండలేని తాలిమేల
రెండు నొకటిగాని రచన ప్రియములేటికే

మెచ్చులేని చోట మంచిమేలు కలిగీనేమి సెలవు
మచ్చికలేని చోట మంచిమాట లేటికే
పెచ్చు పెరగలేని చోట ప్రియముగలిగి యేమి ఫలము
ఇచ్చలేనినాటి సొబగులేమి సేయనే

బొంకులేని చెలిమిగాని పొందులేల మనసులోన
శంకలేక కదియలేని చనవులేటికే
కొంకు గొసరులేని మంచికూటమలర నిట్లుగూడి
వేంకటాద్రి విభుడు లేని వేడుకేటికే