Tuesday 16 October 2012

Madhava keshava Madhusudana Annamacharya Keerthana Lyrics

Madhava keshava Madhusudana
Madhava kesava madhusudana vishnu 
sridhara padanakham cimtayami yuyam 
Vamana govimda vasudeva pradyumna  
ramarama krushna narayanacyuta 
Damodaraniruddha daiva pundarikaksha 
namatrayadhisa namonamo
Purushottama pundarikaksha divya 
hari samkarshana adhokshaja
Narasimha hrushikesa nagadhara trivikrama 
saranagata raksha jayajaya seve 
Mahita janardana matsyakurma varaha 
sahaja bargava buddha jayaturaga kalki 
Vihita vignana srivemkatesa subakaram 
ahamiha tavapada dasyam anisam bajam

Annamacharya Keerthanalu Lyrics, Marali Marali Jaya Mangalamu Lyrics

Marali Marali Jaya Mangalamu
Marali marali jaya mamgalamu
Marali marali jaya mamgalamu
soridi niccallunu suba mamgalamu 
Kamala ramaniki kamalakshunakunu
mamatala jaya jaya mamgalamu
amara jananikini amaravamdyunaku 
sumuhurtamuto suba mamgalamu 
Jaladhikanyakunu jaladhisayikini
malayucunu suba mamgalamu
kalimikamtaka kaliki vibuniki 
suluvulayarati suba mamgalamu 
Cittaju talliki sri vemkatapatiki 
mattillina jaya mamgalamu 
ittala nattala iruvurakaugita 
jottula ratulaku suba mamgalamu

Maya Mohamu Annamacharya Keerthana Lyrics, Annamacharya Keerthanas

Maya Mohamu Annamacharya Keerthana
Ragam : Asaveri 
Talam : Aadi
Aro: SR1M1PD1S
Ava:SN1SPD1M1PR1G1R1S
Maya mohamu manadidi
sri achyuta ni chittame kaladi
yemta velugunaku amte chikati
yemta sampadaku namtapada
amtata aushadha mapathyamunu sari
vimte migilenu vesate kaladi
chesina kuliki jitamunaku sari
pusina karma bhogamu sari
vasula janmamu vadi maranamu sari
Asala migilina talape kaladi
molachina dehamu mudiyutakunu sari
talachina daivamu tanalonu
yilalo srivemkatesa ni karuna -
galigina makella ghanate kaladi

Lyrics of Matsya Kurma Varaha Annamacharya Keerthana

Mastya kurma Varaha - Annamacharya

Mastya kurma varaha manushya simha vamana
yichcha rama rama rama hita budhdha kaliki
nannugavu kesava narayana madhava
mannimchu govimda vishnu madhusudana
vannela trivikrama vamana sridhara
sannutimche hrshikesa saraku padmanabha
kamtimi damodara samkarshana vasudeva
ante chalu pradyumnuda anirudhdhuda
tomte purushottama athokshaja narasimhama
jamtavayuku machyuta janardana
mokkemu vupemdra hari mohana srikrshnaraya
yekkiti srivemkata mimdiranatha
yikkuva ni namamulu yiviye na japamulu
chakkaga ni dasulamu sarwesa anamta 

Monday 1 October 2012

Hari Hari Nee Maayaamahima - Annamacharya Keerthana Lyircs

Hari hari nee mayamahima
saravi deliya nanu garunimcagade
Talatunu na palidaivamavani ninu
talatunu tallini damdrivani
malasi yamtalo marxatunu telutunu
kalavale nunnadi kadaganaradu
Mokkudu nokapari moginelikavani
mokkudu nI vadimulamani
vukkuna garvimci yubbudu saggudu
kakkasamainadi kada ganaradu
Cutunu nImurti sulabhudavanucunu
cutu jagamulaku sodyamani
yItala SrI vemkateSa nannelitivi
kautukamodavenu kada ganaradu

Annamacharya Samkirtanalu - Harineragani Janma Lyrics

Harineragani janma madiyela a..
sarusa natadu leni chaduvela
Daya tolaginayatti tapamela
bhayamu leniyatti bhaktela
priyamu maninayatti penagela mamchi -
kriyaviruddhapu kIrtanalela
Phalamuleniyatti panulela kadu - 
kalimileniyatti garvamela
balimileni yatti pamtamela Sauri - 
talachani yatti tanuvadi yela
Tana kamarani doratanamela
chanavu leni yatti salige yela
yenaleni SrIvemkateSwaruni Saranani
managaligina mIda marichimtalela

Harikrishna Melukonu, Annamacharya Keerthana Harikrishna Melukonu Lyrics

Harikrishna Melukonu Keerthana
Raga - Bhouli

Hari krshna melukonu adipurusha
taruvata na momu tappakitu cudu 
Melukonu nayanna mellane nItodi  
balulade piliceru badi nadanu 
calunika nidduralu caddikullapoddu-  
velaye natamdri vegaleve 
Kanu deravu natamdri kamalaptududayimce  
vanita mokamajjanamu vadi deccenu
monasi mItamdri yide muddadajelaganI  
danujamtakumda yika(daga melukove 
Leve natamdri nIlIlalatu vogaderu  
srIvemkatadripati srIramanuda 
devatalu munulu jemdinanaradadulu  
avalanu baderu akasamunamdu