Saturday 27 April 2013

Sadaa Sakalam Sampadale, Sadaa Sakalam Annamacharya Keerthana Lyrics


Raagam : Suddha Vasantam

Sadaa sakalam sampadale
Tuda deliyagavale dolagavalayu

Aharnisamunu naa padale
Sahinchina navi saukhyamule
Yihamuna navi yindarikini
Mahima deliyavale maanagavalenu

Durantamu livi doshamule
Parampara livi bandhamulu
Virasamulou naravibhavamulou
Sirule marulou chirasukhamavunu

Gati yalamel manga naanchaariki
Matiyagu venkatapatidalachi
Ratulerugaga vale ravanamu valenu
Hitamerugagavale nide tanaku

No comments:

Post a Comment