Thursday 30 May 2013

Karunanidhim Gadadharam (కరుణానిధిం గదాధరం) Sankeerthana Lyrics

Karunanidhim Gadadharam
Raga :  Desh
Tala : Adi 
Karunanidhim gadadharam 
sharanagata vatsalam bhaje
Sukhavaradam kausthubhabharanam 
akarana priya manekadam 
sakala rakshakam jayadhikam se
vakapalakmevam bhaje
Uraga shayanam mahojvalam tham
garudarudh(am kamanIyam 
parampadesham paramam bhavyam 
harim danujabhayadam bhaje
Lanka haranam lakshmI ramanam 
pankaja sambhava bhavapriyam 
venkatesham vedanilayam shu
bhankam lokamayam bhaje

No comments:

Post a Comment