Thursday 11 December 2014

Deva Namo Deva Lyrics - Annamayya Keertana

Deva..Deva..Deva...

Deva.. namo deva..
paavana guna gana bhaava

Jagadakaara chaturbhuja
gagana neela meghasyama
nigama paadayuga neeraja nabha
aganitha lavanyanana ..

Deva.. namo deva..
paavana guna gana bhaava

Ghana vedanthairganana Vudara
kanaka sankha chakra karanka
dinamani sasanka divya vilochana
anupama ravi bimbadhara

Bhavaja kanja bhava janaka
sree vanitha hrudayesa
sree venkatagiri sikhara vihara
paavana gunagana bhaava

Deva.. namo deva..
paavana guna gana bhaava 

No comments:

Post a Comment