Tuesday 30 December 2014

Adi Deva Paramathma - Annamacharya Keerthana Lyrics

Veda vedantha vedhya namo namo..namo namo            
Aadi deva paramathma
Veda vedantha vedya namo namo..namo namo

Parathpara bhakta bhavabhanjana
Chara Chara loka janaka namo namo namo namo
Parathpara bhakta bhavabhanjana
Chara Chara loka janaka namo namo namo namo
Adi deva paramathma
Veda vedantha vedya namo namo.. namo namo

Gadhadhara Sri venkata giri nilaya
Sadhananda prasanna namo namo namo namo
Gadhadhara Sri venkata giri nilaya
Sadhananda prasanna namo namo namo namo
Adi deva paramathma
Veda vedantha vedya namo namo.. namo namo

No comments:

Post a Comment