Thursday 22 January 2015

Rajeeva Netraya - Annamacharya Sankeertana Lyrics

Rajeeva netraya raghavaya namo
saujanya nilayaya janakeesaya

Dasaratha thanujaya thaataka damanaya
kusika sambhava yagna gopanaaya
pasupati mahaa dhanur bhanjanaya namo
visada bargava rama vijaya karanaya
Rajeeva nethraya raghavaya namo
saujanya nilayaaya janakeesaya

Bharita dharmaya surpanaKanga haranaya
Karadushanadhi ripu Khandanaya
tharani sambhava sainya rakshakaya namo
nirupama maha varinidhi bandhanaya
Rajeeva netraya raghavaya namo
saujanya nilayaaya janakeesaya

Hatha raavanaya samyami natha varadaya
athulita ayodhya puradhipaya
hitakara sri Venkatesvaraya namo
vitata vavilipati veera ramaya
Rajeeva netraya raghavaya namo
saujanya nilayaya janakeesaya

No comments:

Post a Comment