Monday 30 March 2015

Deva Devam Bhaje - Annamacharya Keerthana Lyrics

Deva devam bhaje divya prabhavam
ravanasura vairi rana pungavam
Raja vara sekharam ravi kula sudhakaram
ajanubahum neelabhra kayam
rajari kodanda raja deeksha gurum
rajeeva lochanam ramachandram
Neela jeemoota sannibha sareeram ghana vi
sala vaksham vimala jalaja nabham
talahi nagaharam dharma samsthapanam
bhoo lalanadhipam bhogi sayanam
Pankajasana vinuta parama narayanam
sankararjita janaka chapa daLanam
lanka vinasanam lalita vibheeshanam
venkatesam sadhu vibudha vinutam

No comments:

Post a Comment