Tuesday 14 April 2015

Hari Avataramitadu Lyrics, Annamacharya Keerthana Lyrics

Hari yavatara mItadu annamayya
araya ma gurudItadu annamayya

Vaikumtha nathuni vadda vadi padu cunna vadu
akaramai tallapaka annamayya
akasapu vishnu padamamdu nityamai unna vadu
akadIkada tallapaka annamayya

Ivala samsara lIla imdiresuto nunna vadu
avatimci tallapaka annamayya
Bavimpa srI vemkatesu padamulamde yunnavadu
hava Bavamai tallapaka annamayya

KshIrabdhisayi batti sevimpucu nunnavadu
ariteri tallapaka annamayya
dhIrudai suryamandala tejamu vadda nunnavadu
arItula tallapaka annamayya

No comments:

Post a Comment