Saturday 25 April 2015

Periginadu Chudaro - Annamayya Keerthana Lyrics

Periginadu choodaro pedda hanumantudu
paragi nana vidyala balavantudu

Rakkasula paliki rana ranga soorudu
vekkasapu ekanga veerudu
dikkulaku sanjeevi techchina dheerudu
akkajamainatti akarudu

Lali meerinayatti lavula bheemudu
balu kapikula sarvabhoumudu
nelakonna lanka nirdhuma dhamudu
talapuna sriramunatma ramudu

Deva karyamula dikku varenyudu
bhavimpa gala tapah phala punyudu
sri venkatesWara sevagraganyudu
savadhanudu sarva saranyudu 

2 comments: