Wednesday 17 June 2015

Kamadhenu Vide Annamacharya Keerthana

Kamadhenu vide kalpavrksha mide
pramanyamugala prapannulaku

Harinamajapame abharanambulu
paramathmuni nuti parimalamu
dharani darupadaseve bhogamu
paramamberigina prapannulaku

Kamadhenu vide kalpavrksha mide
pramanyamugala prapannulaku
Kamadhenu vide kalpavrksha mide

Devuni dhyanamu divyannambulu
srivibhu bhakthe jeevanamu
avishnu kainkaryame samsaaramu
pavanulagu yi prapannulaku

Kamadhenu vide kalpavrksha mide
pramanyamugala prapannulaku
Kamadhenu vide kalpavrksha mide

Yepuna sri Venkatesude sarvamu
dapai yitani vandaname vidhi
kapuga saranagathule chuttalu
pai pai gelichina prapannulaku

Kaamadhenu vide kalpavrksha mide
pramanyamugala prapannulaku
Kamadhenu vide kalpavrksha mide

No comments:

Post a Comment