Thursday 25 August 2016

Jalajanabha - Annamayya Sankeertana Lyrics

jalajanaba hari jaya jaya
yila maneramu lemcakuvayya

bahumukamula niprapamcamu
sahajagunambula camcalamu
mahimala ni vidi mari digaviduvavu
viharana jivulu viduvaga galara

palunatanalayiprakruti yidi
teliyaga gadunimdriyavasamu
kalisi ni vamde kapuramu
malinapu jivulu managagalara

yiravuga srivemkatesuda nimaya
maraluca nive samarthudavu
sarananutake ne saktudanu
paru levvaraina bapagalara

No comments:

Post a Comment