Friday 16 December 2016

Annita Nerupari Hanumanthudu - Annamacharya Keerthana Lyrics

annita nerupari hanumamtudu
pinnanade ravinamte pedda hanumamtudu

muttinapratapapu ramuni senalalona
atte birudu bamtu srihanumamtudu
chutti ra numdina yatti sugrivu pradhanulalo
gattiyaina lavari chokkapu hanumamtudu

vadalaka kudagattina vanachara balamulo
nade yekamga virudu hanumamtudu
chedaraka kumbhakarnu cheti sulamamdarilo
sadarana viriche bhishana hanumamtudu

trijagamulalopala devata samghamula lona
ajuni pattana nilche hanumamtudu
vijayanagarana srivemkatesu sevakudai
bhujabaludai yunnadippudu hanumamtudu

No comments:

Post a Comment