Wednesday 21 December 2016

Antarangamella Sri Annamacharya Keerthanas Lyrics

Antarangamella sri hariki oppinchukunte
vinta vinta vidhamula viduna bandhamulu

manujudai palamedi mari nyani audaka
tanuvetti palamedi daya galugu daka
dhanikudai palamedi dharmamu seyu daka
pani mali mudisite pasena bavamu

cadiviyu palamedi santamu kalugu daka
pedavetti palamedi priya madu daka
madigalgi palamedi madhavu dalacu daka
eduta tanu rajaite elena paramu

pavanudai palamedi bakti kaligina daka
jivinci palamedi cinta diru daka
vevela palamedi venkatesu ganna daka
bavin citna devudai te pratyaksha mauna

No comments:

Post a Comment