Wednesday 4 January 2017

Aho Surataviharoyam Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Aho surataviharoyam  sahaja parajayasamka nasti

yamunakule sumalatagrhe  vimalasaikata vividhasthale
ramaniramanau ramatastayoh  pramadasya paratparam nasti

rajani kava pratah kimva  tyajanam bhajanam tatkimva
vijayah kovapajayah kova  bhujaparirambha sphutam nasti

chinamsuka ramjita mekhalani  tane jaghanam taratisati
manavikalane maninimane  hinadhika parihrtim nasti

kimva milanam kimva milanam  twam vahamva tannasti
savado va sarasah kova  kimva vachya kriya nasti


adideva pitamsuka budhdha  sveda surabhi kasmirajalam
sadurumhya lajjavivasataya  khedena vachah kimchinnasti

varakuchagra samvyanam karena  harau param pariharati sati
sarasalochanamchala vivasataya  tarunyam chaitanyam nasti

suratamtasrama sukham kimva  varalajja sava kava
paravasatanu vaibhavam kimva  niratam tayo nikrtam nasti

parimala bharita prachura susitala  varamrduvayau vati sati
tiruvemkatagirideva radhayo  ssarasarati sukhasramtirnasti

No comments:

Post a Comment