Friday 5 May 2017

Deva Vasudeva Annamacharya Keerthana Lyrics

Deva vasudeva
bhavaya tam palaya

narahare aho narayanare
murahara nagadhara mukumda
taruniyam tu tava virahena
bharitavichitrapratima jata

divijavamdita devottama aho
navanitapriya namdasuta
tava samgamasamtatakamanaya
yuvati rjata yoginiva

jita(ti)danava aho srivemkatapate
satata madhava krshna sarvesa
ratisamgamena ramani yamtu
batate vihitabharana jata

No comments:

Post a Comment