Thursday 6 July 2017

Yedi Tuda Deeniki Yedi Modalu Annamayya Sankeerthana Lyrics

Yedi tuda deenikedi modalu
padukonu harimaya baragu jivuniki

ennibadhalu danaku nenni lampatamulu
yennivedanalu mariyenni duhkamulu
yenniparitapambu lennidalapotalu
yenni cucina mariyu nennainagalavu

yennikoluvulu danaku nenniyanucaranalu
yenniyasalu mariyu nenni mohamulu
yennigarvamulu danakenni dainyambulivi
yinniyunu dalapa mari yennaina galavu

yennitiki jimtimcu nennatiki harshimcu
nennitiki nasimcu nennitiki dirugu
yinniyunu diruvemkatesulilalu gaga
nenni cucinanu danevvadunu gadu

No comments:

Post a Comment