Thursday 5 April 2018

Evam Srutimata - Annammayya Keerthana

Evam srutimata midameva ta
dbavayitu matahparam nasti

atulajanmabogasaktanam 
hitavaibavasuka midameva
satatam srihari samkirtanam ta
dvyatiriktasukam vaktum nasti

bahulamarana paribavacittana
mihaparasadhana midameva
ahisayanamanoharaseva ta
dviharanamvina vidhirapi nasti

samsaraduritajadyaparanam 
himsavirahita midameva
kamsamtakavemkatagiripateh pra
samsainanampascadiha nasti 

No comments:

Post a Comment