Saturday 2 June 2018

Hari Yavatharame - Annamacharya Keerthana

Hari yavatarame ata(ditadu
parama(mu) samkirtana phalamulo nilipe

Vunnadu vaikumthamuna nunnadu acharyunodda
vunnatonnatamahima annamayya
vunnavi samkirtanalu vottuka lokamulamdu
pannina naradadulu paipai padaganu

Chariyimchu nokavela sanakadimunulalo
hari(badu tallapaka annamayya
tiramai yaluvarala tejamu tanaiyumdu
garudanamta mukhya ghanulasamgadini

Srivemkatadri mida sripati koluvunamdu
avahimche tallapaka annamayya
devatalu munulunu devudani jayavetta
kovidudai tirugadi konetidamdanu

No comments:

Post a Comment