Wednesday 31 October 2018

Oruchukove Yettaina - Annamaacharya Krithis

Oruchukove yettayina vuvida nivu
nerupari ni vibudu nede vachi nidaku

Kaluvala vesitene kamudu cuttamu gada
velayu virahulaku vegatu gaka
calivennela gasite camdurudu pagavada
polayalu kalavare pogadarugaka

Kosarucu baditene koyila gumde bedara
asadu virahulu kadamduru gaka
musarite dummida mukalu dayaleniva
visigina kamukule vinaleru gaka

Vanamu simgarimcite vasamtudu kruruda
vonarani virahula komtadugaka
yenasi sri vemkatesudele ninnu cilukalu
kinisena pamthulaku keradamugaka


ఓరుచుకోవే యెట్టయినా వువిద నీవు
నేరుపరి నీ విభుడు నేడే వచ్చీ నీడకు

కలువల వేసితేనే కాముడు చుట్టము గాడా
వెలయు విరహులకు వెగటు గాక
చలివెన్నెల గాసితే చందురుడు పగవాడా
పొలయలు కలవారే పొగడరుగాక

కొసరుచు బాడితేనే కోయిల గుండె బెదరా
అసదు విరహులు కాదందురు గాక
ముసరితే దుమ్మిద మూకలు దయలేనివా
విసిగిన కాముకులే వినలేరు గాక

వనము సింగారించితే వసంతుడు కౄరుడా
వొనరని విరహుల కొంటదుగాక
యెనసి శ్రీ వేంకటేశుడేలె నిన్ను చిలుకలు
కినిసేనా పాంథులకు కేరడముగాక

Orupe Nerupu (ఓరుపే నేరుపు) - Annamacharya Sankeerthana

Orupe nerupu summi vuvidalaku
marukoku magavani manasu mettanidi

Chalamu sampadimcavaddu canave merxayave
cheluvudatade niceta jikkini
balamulu cupavaddu pakapaka nagave
alarina janatanamamdulone vunnadi

Pagalu catagavaddu paikoni melagave
sogasi atade ni sommai vumdini
thagavula bettavaddu tamakamu cupave
agapadda ni pamtamulamdulone vunnavi

Mokkala memiyu noddu mohamulu callave
nikki sri vemkatesudu ninnu gudenu
thakkala bettagavoddu dayalu dalacave
akkajapu ni ratulu amdulone vunnavi


ఓరుపే నేరుపు సుమ్మీ వువిదలకు
మారుకోకు మగవాని మనసు మెత్తనిది

చలము సంపాదించవద్దు చనవే మెఱయవే
చెలువుడాతడే నీచేత జిక్కీని
బలములు చూపవద్దు పకపక నగవే
అలరిన జాణతనమందులోనే వున్నది

పగలు చాటగవద్దు పైకొని మెలగవే
సొగసి ఆతడే నీ సొమ్మై వుండీనీ
తగవుల బెట్టవద్దు తమకము చూపవే
అగపడ్డ నీ పంతములందులోనే వున్నవి

మొక్కల మేమియు నొద్దు మోహములు చల్లవే
నిక్కి శ్రీ వేంకటేశుడు నిన్ను గూడెను
తక్కల బెట్టగవొద్దు దయలు దలచవే
అక్కజపు నీ రతులు అందులోనే వున్నవి 

Oho Dem Dem - Annamayya Keerthana Lyrics

Oho demdem vogi brahma midiyani
sahasamuna sruti datedini

Paramuna naramu brakrutiyu nanaga
veravudeliyute vivekamu
paramu devudunu aparamu jivudu
tiramaina prakrutiye dehamu

Jnanamu jneyamu jnaanagamyamunu
puni teliyute yogamu
jnanamu dehatma, jneyamu paramathma
jnanagamyame sadhimcumanasu

Ksharamu naksharamunu sakshi purushudani
saravi deliyute satvikamu
ksharamu prapamca, maksharamu kutasthudu
siripurushottamude sri vemkatesudu


ఓహో డేండేం వొగి బ్రహ్మ మిదియని
సాహసమున శ్రుతి దాటెడిని

పరమున నరము బ్రకృతియు ననగా
వెరవుదెలియుటే వివేకము
పరము దేవుడును అపరము జీవుడు
తిరమైన ప్రకృతియె దేహము

జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞానగమ్యమును
పూని తెలియుటే యోగము
జ్ఞానము దేహాత్మ, జ్ఞేయము పరమాత్మ
జ్ఞానగమ్యమే సాధించుమనసు

క్షరము నక్షరమును సాక్షి పురుషుడని
సరవి దెలియుటే సాత్వికము
క్షరము ప్రపంచ, మక్షరము కూటస్థుడు
సిరిపురుషోత్తముడే శ్రీ వేంకటేశుడు

Lamkeludute Labamu - Annamacharya Sankeertana

Lamkeludute labamu yi-
kimkarulanu nalagedikantenu

Jampula jampaka saragunabaseti-
lampatamepo labamu
kampumoputo ganali sarirapu-
kompalonavegutakamtenu

Eevala navala neneti yasala-
lavu digutepo labamu
yevaginthalaku niravagu narakapu-
kovulabadi munugutakantenu

Tiviri vemkatadhipudasulakrupa-
lavalesamepo labamu
cavulani noriki sakalamu dinitini
bavakupambula badutakamtenu


లంకెలూడుటే లాభము యీ-
కింకరులను నలగెడికంటెను

జంపుల జంపక సరగునబాసేటి-
లంపటమేపో లాభము
కంపుమోపుతో గనలి శరీరపు-
కొంపలోనవేగుటకంటెను

ఈవలనావల నేనేటియాసల-
లావు దిగుటేపో లాభము
యేవగింతలకు నిరవగు నరకపు-
కోవులబడి మునుగుటకంటెను

తివిరి వేంకటాధిపుదాసులకృప-
లవలేశమెపో లాభము
చవులని నోరికి సకలము దినితిని
భవకూపంబుల బడుటకంటెను

Ledu Brahmavidyamahasukamu - Sri Annamacharya Kirtana

Ledu brahmavidyamahasukamu tama-
keedu thama karma memiseyagavachu

Nanavidhula borali narudu danai vividha-
mainakarmamule anubhavinchi
lenilampatamulaku lonai durita-
dhinulai krammara dirigipovutekani

Paraga ninnita bodami brahmanudai
sarileni vedasastramulu chadivi
arudayina kankshache natipapaparulai
veravuna bodavekki virugabadutekani

Cheranipadarthamule cheragorutagani
ceruvane yamelu siddhimpadu
dheerulai thamalona diruvemkatesvaruni
gori yitu bhajiyimpagudu tennadugana


లేదు బ్రహ్మవిద్యామహాసుఖము తమ-
కీడు తమకర్మ మేమి సేయఁగవచ్చు

నానావిధులఁ బొరలి నరుఁడు దానై వివిధ-
మైనకర్మములే అనుభవించి
లేనిలపంటములకు లోనై దురితా-
దీనులై క్రమ్మరఁ దిరిగిపోవుటేకాని

పరగ నిన్నిటఁ బొడమి బ్రహ్మణుఁడై
సరిలేని వేదశాస్త్రములు చదివి
అరుదయినకాంక్షచే నతిపాపపరులై
వెరవునఁ బొడవెక్కి విరుగఁబడుటేకాని

చేరనిపదార్థములే చేరగోరుటగాని
చేరువనే యామేలు సిద్ధింపదు
ధీరులై తమలోనఁ దిరువేంకటేశ్వరునిఁ
గోరి యిటు భజియింపఁగూడు టెన్నఁడుగాన

Ledu Bhayamu Mari Kadu Bhavamu - Annamacharya Sankeertana

Ledu bhayamu mari kaadu bhavamu
Aadiyu namtyamu delisina hariyaajnekaana

Talapulugadugaka voda latu taa gadigina naemi
Velupalikaamkshalu vudugaka vidhuludigina naemi
Alaruchu sreeharidaasyamu aatuma galiginayaatadu
Chelaguchu panulaina saesina mari yaemi

Pomchina kopamu viduvaka bhogamu vidichinanaemi
Panchendriyamulu mudiyaka pai mudisina nemi
Vimchinadaivamu nammina nirbharudayinayaatadu
Yenchuka yemaargambula nettumdina naemi

Vegame lopala gadugaka veli gadigina naemi
Yogamu deliyaka paluchaduvulu delisina naemi
Yeegati sree vemkatapati nerigi sukhimdetiyaathadu
Jaagula prapamchamamdunu natamainaa nemi


లేదు భయము మఱి కాదు భవము
ఆదియు నంత్యము దెలిసిన హరియాజ్ఞేకాన

తలపులుగడుగక వొడ లటు తా గడిగిన నేమి
వెలుపలికాంక్షలు వుడుగక విధులుడిగిన నేమి
అలరుచు శ్రీహరిదాస్యము ఆతుమ గలిగినయాతడు
చెలగుచు పనులైన సేసిన మరి యేమి

పొంచిన కోపము విడువక భోగము విడిచిననేమి
పంచేంద్రియములు ముదియక పై ముదిసిన నేమి
వించినదైవము నమ్మిన నిర్భరుడయినయాతడు
యెంచుక యేమార్గంబుల నెట్టుండిన నేమి

వేగమె లోపల గడుగక వెలి గడిగిన నేమి
యోగము దెలియక పలుచదువులు దెలిసిన నేమి
యీగతి శ్రీ వేంకటపతి నెఱిగి సుఖిందేటియాతడు
జాగుల ప్రపమ్చమందును నతమైనా నేమి