Wednesday 31 October 2018

Oho Dem Dem - Annamayya Keerthana Lyrics

Oho demdem vogi brahma midiyani
sahasamuna sruti datedini

Paramuna naramu brakrutiyu nanaga
veravudeliyute vivekamu
paramu devudunu aparamu jivudu
tiramaina prakrutiye dehamu

Jnanamu jneyamu jnaanagamyamunu
puni teliyute yogamu
jnanamu dehatma, jneyamu paramathma
jnanagamyame sadhimcumanasu

Ksharamu naksharamunu sakshi purushudani
saravi deliyute satvikamu
ksharamu prapamca, maksharamu kutasthudu
siripurushottamude sri vemkatesudu


ఓహో డేండేం వొగి బ్రహ్మ మిదియని
సాహసమున శ్రుతి దాటెడిని

పరమున నరము బ్రకృతియు ననగా
వెరవుదెలియుటే వివేకము
పరము దేవుడును అపరము జీవుడు
తిరమైన ప్రకృతియె దేహము

జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞానగమ్యమును
పూని తెలియుటే యోగము
జ్ఞానము దేహాత్మ, జ్ఞేయము పరమాత్మ
జ్ఞానగమ్యమే సాధించుమనసు

క్షరము నక్షరమును సాక్షి పురుషుడని
సరవి దెలియుటే సాత్వికము
క్షరము ప్రపంచ, మక్షరము కూటస్థుడు
సిరిపురుషోత్తముడే శ్రీ వేంకటేశుడు

No comments:

Post a Comment