Tuesday, 30 November 2021

Ettayina Jeyumu - Annamayya Keerthana Lyrics

Ettayina jeyumu yika nichittamu
kittina ni samkirtanaparuda

Komdaru jnanulu kondaru bhakthulu
komdaru vairagya kovidulu
yimdarilo ne nevvada ganide
sandadi hari nisaranagatuda

Japitalu gomdaru sastrulu gomdaru
prapatti gomdaru baluvulu
vupaminchaga ninnokada ganimdu
kapurula nidimgarida nenu

Acharyapurushulu avvala gondaru
yechinasamayulai yerpadiri
kacheti Srivemkatapati nenaite
thahci nidasula dasudanu

ఎట్టయినా జేయుము యిక నీచిత్తము
కిట్టిన నీ సంకీర్తనపరుడ

కొందరు జ్ఞానులు కొందరు భక్తులు
కొందరు వైరాగ్య కోవిదులు
యిందరిలో నే నెవ్వడ గానిదె
సందడి హరి నీశరణాగతుడ

జపితలు గొందరు శాస్త్రులు గొందరు
ప్రపత్తి గొందరు బలువులు
వుపమించగ నిన్నొకడా గానిందు
కపురుల నీడింగరీడ నేను

ఆచార్యపురుషులు అవ్వల గొందరు
యేచినసమయులై యేర్పడిరి
కాచేటి శ్రీవేంకటపతి నేనైతే
తాచి నీదాసుల దాసుడను 

Monday, 29 November 2021

Etuvanti Valapo - Annamacharya Sankirthana Lyrics

Etuvamti valapo yevvari koladi gadu
gatanato damakinchi ganugonavayya

Talukuna ninnujuchi talavanchukoni yimti
talaposi nirupu tanalonane
niluvu jematatoda nitturupulatoda
chelaregi gubbatili jittagimcavayya

Korinipai nasapadi gobbunanu siggupadi
pera betti mataladi bedavulane
sarapu turumutoda javvanabaramu toda
ariti nivveragamdi nadarinchavayya

Kaugitiki jeyyi chachi kannulane nikumokki
maginamovi yichi matakanane
chegadera ninnugude SriVenkatesuda
vigadalamelu mamga vinodinchavayya

ఎటువంటి వలపో యెవ్వరి కొలది గాదు
ఘటనతో దమకించి గనుగొనవయ్యా

తళుకున నిన్నుజూచి తలవంచుకొని యింతి
తలపోసి నీరూపు తనలోననె
నిలువు జెమటతోడ నిట్టూరుపులతోడ
చెలరేగి గుబ్బతిలీ జిత్తగించవయ్యా

కోరినీపై నాసపడి గొబ్బునను సిగ్గుపడి
పెర బెట్టి మాటలాడీ బెదవులనె
సారపు తురుముతోడ జవ్వనభారము తోడ
ఆరీతి నివ్వెరగందీ నాదరించవయ్యా

కౌగిటికి జెయ్యి చాచి కన్నులనే నీకుమొక్కి
మాగినమోవి యిచ్చీ మతకాననె
చేగదేర నిన్నుగూడె శ్రీవేంకటేశుడ
వీగదలమేలు మంగ వినోదించవయ్యా

Sunday, 28 November 2021

Enanayanalachoopu - Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Enanayanalachupu lemta sobagaiyumdu
pranasamkatamulagupanulu natlumdu

Edaleniparitapa meriti da numdu
adiyasakorikelu natuvalene yumdu
kadalenidukhasangati yetla danumdu
adarusamsarambu natlane vumdu

Chintaparamparala jittamadi yetlumdu
vamta dolaganimohavasamu natlumdu
mamtanapubanulapayi manasu mari yetlumdu
kamtusaramargamulagati yatla numdu

Devudokka deyanedi telivi dana ketlumdu
SriVenkatesukrupacheta latlumdu
bhavagocharamainaparina tadi yetlumdu
kaivalyasoukhyasamgatulu natlumdu 

ఏణనయనలచూపు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్యం 

ఏణనయనలచూపు లెంత సొబగైయుండు
ప్రాణసంకటములగుపనులు నట్లుండు

ఎడలేనిపరితాప మేరీతి దా నుండు
అడియాసకోరికెలు నటువలెనె యుండు
కడలేనిదు:ఖసంగతి యెట్ల దానుండు
అడరుసంసారంబు నట్లనే వుండు

చింతాపరంపరల జిత్తమది యెట్లుండు
వంత దొలగనిమొహవశము నట్లుండు
మంతనపుబనులపయి మనసు మరి యెట్లుండు
కంతుశరమార్గములగతి యట్ల నుండు

దేవుడొక్క డెయనెడి తెలివి దన కెట్లుండు
శ్రీవేంకటేశుక్రుపచేత లట్లుండు
భావగోచరమైనపరిణ తది యెట్లుండు
కైవల్యసొఊఖ్యసంగతులు నట్లుండు

Saturday, 27 November 2021

Eda Sujnanameda Thelivi - ఏడ సుజ్ఞానమేడ తెలివి నాకు - శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్య సంకీర్తన

Eda sujnanameda telivi naku
budidalo homamai poya galamu

Ide melayyedi nakade melayyedi nani
kadisiyasache gadavaleka
yeduru chuchi chuchi yelayinchi yelayinchi
podachatu mrugamai poya galamu

Imtata diredi duhkamamtata diredinani
vimtavimta vagalache vegivegi
chintayu vedanala jikkuvaduchu nagni
pontanunna vennayai poya galamu

Yikkada sukhamu naakakkada sukhambani
yekkadikaina nuri kegiyegi
gakkana SriThiruVenkatapathi ganaka
pukkitipuranamayi poya galamu


ఏడ సుజ్ఞానమేడ తెలివి నాకు
బూడిదలో హోమమై పోయ గాలము

ఇదె మేలయ్యెడి నాకదె మేలయ్యెడి నని
కదిసియాసచే గడవలేక
యెదురు చూచిచూచి యెలయించి యెలయించి
పొదచాటు మృగమై పోయ గాలము

ఇంతట దీరెడి దుఃఖమంతట దీరెడినని
వింతవింత వగలచే వేగివేగి
చింతయు వేదనల జిక్కువడుచు నగ్ని
పొంతనున్న వెన్నయై పోయ గాలము

యిక్కడ సుఖము నాకక్కడ సుఖంబని
యెక్కడికైనా నూరి కేగియేగి
గక్కన శ్రీతిరువేంకటపతి గానక
పుక్కిటిపురాణమయి పోయ గాలము

Friday, 26 November 2021

Edi Kada Deenikedi Modalu Annamayya Sankeerthana

Edi kada dinikedi modalu vatti
vedanalu tannu viduchu tennadu

Todarinahrudayame todidomgayai
vadigoni tannu valabettaganu
kadagi karmamula gadachu tennadu
nidivibamdhamula nigu tennadu

Tatigonna talapule daivayogamai
matinumdi tannu maraginchaganu
pratileniyapada bayu tennadu
dhrutimalinayasa diru tennadu

Podalinamamataye butamai tannu
bodigoni buddhi bodhinchaganu
kadisi Venkatapati ganuta yennadu
tudilenibavamula dolagu tennadu

ఏది కడ దీనికేది మొదలు వట్టి
వేదనలు తన్ను విడుచు టెన్నడు

తొడరినహృదయమే తోడిదొంగయై
వడిగొని తన్ను వలబెట్టగాను
కడగి కర్మముల గడచు టెన్నడు
నిడివిబంధముల నీగు టెన్నడు

తతిగొన్న తలపులే దైవయోగమై
మతినుండి తన్ను మరగించగాను
ప్రతిలేనియాపద బాయు టెన్నడు
ధృతిమాలినయాస దీరు టెన్నడు

పొదలినమమతయే భూతమై తన్ను
బొదిగొని బుద్ధి బోధించగాను
కదిసి వేంకటపతి గనుట యెన్నడు
తుదిలేనిభవముల దొలగు టెన్నడు 

Thursday, 25 November 2021

Endu Bodamitimo - ఎందు బొడమితిమో - Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Emdu bodamitimo yerugamu ma
kamduva sriharikarunekaka

Yetijanmamo yeragamu para
metido ne merxagamu
gatapukamalaju gachinayi
natakude manamminavibudu

Yevvaru velpulo yerugamu sura
levvaro ne merugamu
ravvagusri satheeramanudu ma
kavvanajodaru danthariyaami

Yinkanetido yeragamu yi
yamkelabamula nalayamu
jamkela danujula jadipinatiru
Venkatesudu maviduvanivibhudu


ఎందు బొడమితిమో యెఱుగము మా
కందువ శ్రీహరికరుణేకాక

ఏటిజన్మమో యెఱగము పర
మేటిదో నే మెఱగము
గాటపుకమలజు గాచినయీ
నాటకుడే మానమ్మినవిభుడు

యెవ్వారు వేల్పులో యెఱుగము సుర
లెవ్వరో నే మెఱుగము
రవ్వగుశ్రీ సతిరమణుడు మా
కవ్వనజోదరు డంతరియామి

యింకానేటిదో యెఱగము యీ
యంకెలబాముల నలయము
జంకెల దనుజుల జదిపినతిరు
వేంకటేశుడు మావిడువనివిభుడు

Wednesday, 24 November 2021

Endu Neeku Priyamo - ఎందు నీకు బ్రియమో - Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Endu neeku briyamo yiteppatirunallu
binduvade sirulato theppatirunallu

Palajaladhilo bavvalinchi pamuteppa
delucunna dadi deppatirunallu
voli nekodakamai vokkamarriyakumeeda
theluchunna dadi theppatirunallu

Amrutamu dachhuvadu ambudhilo mandaramu
temala delinchu theppatirunallu
yamunalo kalimgusamgapupadigemida
timiri tokkina theppatirunallu

Appudu padaruvelu amganalacematala
teppala delina teppatirunallu
voppuga SriVenkatadri nunnathi gonetilona
theppirille netaneta theppathirunallu


ఎందు నీకు బ్రియమో యీతెప్పతిరునాళ్ళు
బిందువడె సిరులతో తెప్పతిరునాళ్ళు

పాలజలధిలో బవ్వళించి పాముతెప్ప
దేలుచున్న దది దెప్పతిరునాళ్ళు
వోలి నేకోదకమై వొక్కమఱ్ఱియాకుమీద
తేలుచున్న దది తెప్పతిరునాళ్ళు

అమృతము దచ్చువాడు అంబుధిలో మందరము
తెమల దేలించుతెప్పతిరునాళ్ళు
యమునలో కాళింగుసంగపుపడిగెమీద
తిమిరి తొక్కిన తెప్ప తిరునాళ్ళు

అప్పుడు పదారువేలు అంగనలచెమటల
తెప్పల దేలిన తెప్పతిరునాళ్ళు
వొప్పుగ శ్రీవేంకటాద్రి నున్నతి గోనేటిలోన
తెప్పిరిల్లె నేటనేట తెప్పతిరునాళ్ళు