Friday, 2 November 2018

Okkade Antharyami - Annamacharya Keerthana Lyrics

Okkade antharyami vupakaari chepattu
thakkinavi yinniyunu thalapu rechedini

Yerugumi jivuda yimdriyalu sommu gavu
guriyai mayalalona gudinche vinthe
maravaku jivuda manasu cuttamu gadu
theragoppa asalane thippedi dinthe

Thelusuko jivuda dehamunu nammaradu
valasithe nundu bovu vannevantidi
thalachuko jivuda dhanamu danicha gadu
palulampatamulace barachedi dinthe

Sammathinchu jivuda samsara mokajada gadu
bimmati poddokajada penachu ninthe
yimmula srivemkatesu ditanimulame yintha
nemmi dane gatiyamte nityamau nimthe


ఒక్కడే అంతర్యామి వుపకారి చేపట్టు
తక్కినవి యిన్నియును తలపు రేచెడిని

యెఱుగుమీ జీవుడా యింద్రియాలు సొమ్ము గావు
గుఱియై మాయలలోన గూడించే వింతె
మఱవకు జీవుడా మనసు చుట్టము గాదు
తెఱగొప్ప ఆసలనే తిప్పెడి దింతె

తెలుసుకో జీవుడా దేహమును నమ్మరాదు
వలసితే నుండు బోవు వన్నెవంటిది
తలచుకో జీవుడా ధనము దనిచ్చ గాదు
పలులంపటములచే బరచెడి దింతె

సమ్మతించు జీవుడా సంసార మొకజాడ గాదు
బిమ్మటి పొద్దొకజాడ పెనచు నింతె
యిమ్ముల శ్రీవేంకటేశు డితనిమూలమే యింత
నెమ్మి దానే గతియంటే నిత్యమౌ నింతే 

Thursday, 1 November 2018

Okati Bolichina - Annamacharya Keerthana Lyrics

Okati bolichina verokati tocini
sakalamu bolicemu sudati simgaralu

Kaluvalu jakoralu gamdumilu damaralu
calimutaipu jippalu satikannulu
alalu nilamanulamdhakaramu megamu
nalupu rasivo nalinakshi thurumu

Jakkavalu nimmapamdlu sari buguttulu gomda
lekkuva marimiddelu yimti cannulu
cukkalu suravonnalu sudi vajrala gollu
akkara yenuga tomdalaramtle thodalu

Soga theegelu thundlu sudathi bahuvulide
chega chiguru lathika cheli padalu
yigati srivemkatesa yimti nivuramu mida
baaguga namari paidi patima bolinavi


ఒకటి బోలిచిన వేరొకటి తోచీని
సకలము బోలిచేము సుదతి సింగారాలు

కలువలు జకోరాలు గండుమీలు దామరలు
చలిముతైపు జిప్పలు సతికన్నులు
అలలు నీలమణులంధకారము మేఘము
నలుపు రాశివో నలినాక్షి తురుము

జక్కవలు నిమ్మపండ్లు సరి బూగుత్తులు గొండ
లెక్కువ మరిమిద్దెలు యింతి చన్నులు
చుక్కలు సురవొన్నలు సూది వజ్రాల గోళ్ళు
అక్కర యేనుగ తోండాలరంట్లే తొడలు

సోగ తీగెలు తూండ్లు సుదతి బాహువులిదె
చేగ చిగురు లత్తిక చెలి పాదాలు
యీగతి శ్రీవేంకటేశ యింతి నీవురము మీద
బాగుగ నమరి పైడి పతిమ బోలినవి

Okatikokatiguda Sankeerthana Lyrics by Annamacharya

Okatikokatiguda doyamma niyamde
sakalamu netuvale samtasesitive

Tanaku ni kuchalu damtikumbhala bolite
yi nadumu simhamunela polene
anivatti ni kannu lambujala bolitenu
ananamu chamduruni nadiyela polene

Ativa nichetulu bisamgamula bolitenu
yitavai nadapu hamsanela polene
chaturata nasikamu sampemga jolitenu
tati nikurulu tummedalanela polene

Nevalapu niyaru nilahi bolitenu
yivala menu merupunela polene
sri vemkatesu movi chinni kempulamtimchi
avela damtalu vajralai yettuvolene


ఒకటికొకటిగూడ దోయమ్మ నీయందే
సకలము నెటువలె సంతసేసితివే

తానకు నీ కుచాలు దంతికుంభల బోలితే
యీ నడుము సింహమునేల పోలెనే
అనివట్టి నీ కన్ను లంబుజాల బోలితేను
అననము చందురుని నదియేల పోలెనే

అతివ నీచేతులు బిసాంగముల బోలితేను
యితవై నడపు హంసనేల పోలెనే
చతురత నాసికము సంపెంగ జోలితేను
తతి నీకురులు తుమ్మెదలనేల పోలెనే

నేవళపు నీయారు నీలాహి బోలితేను
యీవల మేను మెరుపునేల పోలెనే
శ్రీ వేంకటేశు మొవి చిన్ని కెంపులంతించి
ఆవేళ దంతాలు వజ్రాలై యెట్టువోలెనే

Wednesday, 31 October 2018

Oruchukove Yettaina - Annamaacharya Krithis

Oruchukove yettayina vuvida nivu
nerupari ni vibudu nede vachi nidaku

Kaluvala vesitene kamudu cuttamu gada
velayu virahulaku vegatu gaka
calivennela gasite camdurudu pagavada
polayalu kalavare pogadarugaka

Kosarucu baditene koyila gumde bedara
asadu virahulu kadamduru gaka
musarite dummida mukalu dayaleniva
visigina kamukule vinaleru gaka

Vanamu simgarimcite vasamtudu kruruda
vonarani virahula komtadugaka
yenasi sri vemkatesudele ninnu cilukalu
kinisena pamthulaku keradamugaka


ఓరుచుకోవే యెట్టయినా వువిద నీవు
నేరుపరి నీ విభుడు నేడే వచ్చీ నీడకు

కలువల వేసితేనే కాముడు చుట్టము గాడా
వెలయు విరహులకు వెగటు గాక
చలివెన్నెల గాసితే చందురుడు పగవాడా
పొలయలు కలవారే పొగడరుగాక

కొసరుచు బాడితేనే కోయిల గుండె బెదరా
అసదు విరహులు కాదందురు గాక
ముసరితే దుమ్మిద మూకలు దయలేనివా
విసిగిన కాముకులే వినలేరు గాక

వనము సింగారించితే వసంతుడు కౄరుడా
వొనరని విరహుల కొంటదుగాక
యెనసి శ్రీ వేంకటేశుడేలె నిన్ను చిలుకలు
కినిసేనా పాంథులకు కేరడముగాక

Orupe Nerupu (ఓరుపే నేరుపు) - Annamacharya Sankeerthana

Orupe nerupu summi vuvidalaku
marukoku magavani manasu mettanidi

Chalamu sampadimcavaddu canave merxayave
cheluvudatade niceta jikkini
balamulu cupavaddu pakapaka nagave
alarina janatanamamdulone vunnadi

Pagalu catagavaddu paikoni melagave
sogasi atade ni sommai vumdini
thagavula bettavaddu tamakamu cupave
agapadda ni pamtamulamdulone vunnavi

Mokkala memiyu noddu mohamulu callave
nikki sri vemkatesudu ninnu gudenu
thakkala bettagavoddu dayalu dalacave
akkajapu ni ratulu amdulone vunnavi


ఓరుపే నేరుపు సుమ్మీ వువిదలకు
మారుకోకు మగవాని మనసు మెత్తనిది

చలము సంపాదించవద్దు చనవే మెఱయవే
చెలువుడాతడే నీచేత జిక్కీని
బలములు చూపవద్దు పకపక నగవే
అలరిన జాణతనమందులోనే వున్నది

పగలు చాటగవద్దు పైకొని మెలగవే
సొగసి ఆతడే నీ సొమ్మై వుండీనీ
తగవుల బెట్టవద్దు తమకము చూపవే
అగపడ్డ నీ పంతములందులోనే వున్నవి

మొక్కల మేమియు నొద్దు మోహములు చల్లవే
నిక్కి శ్రీ వేంకటేశుడు నిన్ను గూడెను
తక్కల బెట్టగవొద్దు దయలు దలచవే
అక్కజపు నీ రతులు అందులోనే వున్నవి 

Oho Dem Dem - Annamayya Keerthana Lyrics

Oho demdem vogi brahma midiyani
sahasamuna sruti datedini

Paramuna naramu brakrutiyu nanaga
veravudeliyute vivekamu
paramu devudunu aparamu jivudu
tiramaina prakrutiye dehamu

Jnanamu jneyamu jnaanagamyamunu
puni teliyute yogamu
jnanamu dehatma, jneyamu paramathma
jnanagamyame sadhimcumanasu

Ksharamu naksharamunu sakshi purushudani
saravi deliyute satvikamu
ksharamu prapamca, maksharamu kutasthudu
siripurushottamude sri vemkatesudu


ఓహో డేండేం వొగి బ్రహ్మ మిదియని
సాహసమున శ్రుతి దాటెడిని

పరమున నరము బ్రకృతియు ననగా
వెరవుదెలియుటే వివేకము
పరము దేవుడును అపరము జీవుడు
తిరమైన ప్రకృతియె దేహము

జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞానగమ్యమును
పూని తెలియుటే యోగము
జ్ఞానము దేహాత్మ, జ్ఞేయము పరమాత్మ
జ్ఞానగమ్యమే సాధించుమనసు

క్షరము నక్షరమును సాక్షి పురుషుడని
సరవి దెలియుటే సాత్వికము
క్షరము ప్రపంచ, మక్షరము కూటస్థుడు
సిరిపురుషోత్తముడే శ్రీ వేంకటేశుడు

Lamkeludute Labamu - Annamacharya Sankeertana

Lamkeludute labamu yi-
kimkarulanu nalagedikantenu

Jampula jampaka saragunabaseti-
lampatamepo labamu
kampumoputo ganali sarirapu-
kompalonavegutakamtenu

Eevala navala neneti yasala-
lavu digutepo labamu
yevaginthalaku niravagu narakapu-
kovulabadi munugutakantenu

Tiviri vemkatadhipudasulakrupa-
lavalesamepo labamu
cavulani noriki sakalamu dinitini
bavakupambula badutakamtenu


లంకెలూడుటే లాభము యీ-
కింకరులను నలగెడికంటెను

జంపుల జంపక సరగునబాసేటి-
లంపటమేపో లాభము
కంపుమోపుతో గనలి శరీరపు-
కొంపలోనవేగుటకంటెను

ఈవలనావల నేనేటియాసల-
లావు దిగుటేపో లాభము
యేవగింతలకు నిరవగు నరకపు-
కోవులబడి మునుగుటకంటెను

తివిరి వేంకటాధిపుదాసులకృప-
లవలేశమెపో లాభము
చవులని నోరికి సకలము దినితిని
భవకూపంబుల బడుటకంటెను