Saturday 24 May 2014

Bhavayami Gopalabalam Keerthana Lyrics

Bhavayami Gopalabalam Mana Sevitham
Tat Padam Chintayeyam Sada

Ghati Ghatita Mekhala Kacitamani Khandika Patala Nina Dena Viprajamanam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam

Ghati Ghatitha Mekhala Khachita Mani Ghantika
Patala Ninadena Vibharaja Manam

Kutilapada Ghatitha Samakula Chintitenam
Chatula Natanam Samujala Vilasam

Niratakara Kalita Navanitam
Brahmadi Sura Nikara Bhavana Shobhita Padam
Tiruvenkatacala Stitam Anupam Harim
Parama Purusam Gopalabalam

No comments:

Post a Comment