Saturday 24 May 2014

Bhogindra Shayinam Annamacharya Sankeertana

Bhogindra shayinam purukusaladayinam
Purusam shasvatam kalaye
         
Vagisha gaurisha vasavadya marapari
Varabhi vanditapadam padmanabham
         
Parama bhaktottama divakara yatindra kruta guru punya vasudha agatam
Suruciradbhuta balavesa saksatkara paritosa sira lalitam
Paripujyanartha salagrama haranatta tana yogi karavaritam
Tvarita anuyati yati karuna kulanandapura padhyasitam padmanabham
(Bhogindra)

Kalitanuta sanyasi bhajananu gunavihita sulalitakaramahitam
Kalusahara parisarojvala padma tirthadi khandita sesaduritam
Kalasotbavan vita mahendra trikutavara malayacalendra vinutam
Kaladamana vanci martandavar makalita kancana vimana lasitam
Padmanabham 

No comments:

Post a Comment