Sunday 27 December 2015

Yajnamurti Yajnakarta Lyrics - Annamacharya Sankeerthanas

Yajnamurti yajnakarta yajnabhokta vinnitanu
yajnadiphalarupa mitu nivai vumdave

Parikimcha jivulaku pranamavaina niku
nirati branapratishtha nemu sesema
marigi ma pujalamdi mammugachedikoraku
hari nimurti prana mavahimchave

Jagatiki nipadajalame samprokshana
jiginiku samprokshana seyuvarama
pagatuna nannunedu pavanamu seyutaku
agu punyatirthamula abhishekamamdave

Vedamulu tichchina Srivenkatesa nemu neeku
vedamamtramula pujavidhi sesema
yidesa nidasulamayina mammugachutaku
vedamurtivai yimde vichchesi vumdave

No comments:

Post a Comment