Sunday 27 December 2015

Yentani Nutiyintu Keerthana Lyrics - Annamacharya Sankeertana

Yentani nutiyintu ramarama yitti nipratapamu ramarama
pamtana samudramu ramarama bamdhimchavachchuna ramarama

Balusamjivikomda ramarama bamtuche teppimchitivi ramarama
koladilenivalini ramarama okkakola nesitivata ramarama
velaya nekkuvetti ramarama haruvillu virichitivata ramarama
peluchu bhumijanu ramarama pemdladitivata ramarama

Saranamte vibhishanuni ramarama chayyanagachitivata ramarama
birudula ravanuni ramarama pichamadachitivata ramarama
dharalo chakravalamu ramarama dativachchitivata ramarama
suralu nutimchirata ramarama ni choppu yika nadiyemto ramarama

Saumitri bharatulu ramarama satrughnulu tammulata ramarama
ni mahattwamu ramarama nimde jagamulella ramarama
srimamtuda vannitanu ramarama Sri Venkatagiri meeda ramarama
kamitaphaladudavu ramarama kausalyanamdanudavu ramarama

No comments:

Post a Comment