Sunday 18 September 2016

Kaligemaku Nidi Annamacharya Sankeerthana Lyrics

kaligemaku nidi kaivalyam
kalakalamu harikathasravanam

achimtya madbhuta manamdam
prachuram divyam pavanam
sucharitram srutisobhitam
achalam bidivo harikirtanam

niratam nityam nikhila subhakaram
duritaharam bhavaduram
parama mangalam bhavatitam
karivaradam nijakainkaryam

sulabham sukaram sokanasanam
phaladam lalitm bhayaharanam
kalitam srivemkatapatisaranam
jalajodaranichcha stotram

No comments:

Post a Comment