Wednesday 6 June 2018

Mandaradhara Madhusudana Sahithyam - Annamacharya Keerthana

Narasimha govimda navanitanamda
harimukumda nayanaravimda
karivarada garudagamanarupa-
gurucapa yadukuladipa

Bavadura bayahara paripurnamruta
buvanapalana surapalana
buvanabushana paramapurusha puratana
navaboga karunayoga

Pamkajasananuta bavyanirmalapada-
pamkaja parama paratpara
vemkatasailanivesa su-
bamkara kshemamkara 

No comments:

Post a Comment