Thursday 7 June 2018

Manushamu Gadu - Annamacharya Keerthana Lyrics

Manushamu gadu mari daivikamu gani
ranunna adi rakumanna bodu

Anubavamuku braptamainadi
tanakudane vacci tagilikani podu

Tiruvemkatagiri devuni
karunaceta gani kalushamimtayu bodu


ప|| మానుషము గాదు మరి దైవికము గాని | రానున్నా అది రాకుమన్న బోదు ||

చ|| అనుభవముకు బ్రాప్తమైనది | తనకుదానె వచ్చి తగిలికాని పోదు ||

చ|| తిరువేంకటగిరి దేవుని | కరుణచేత గాని కలుషమింతయు బోదు ||

No comments:

Post a Comment