Thursday 10 May 2012

Vande Vasudevam, Annamacharya Keerthana Vande Vasudevam Lyrics


Keerthana : Vande vaasudhevam 
Raagam: shree 
Taalam: khanda chaapu 
Composer: Annamaacaarya 

Pallavi: 
Vande vasudevam brndarakadhisha vandita padabjam

Caranam 1 
Indivara shyama-mindirakushadati
candanankita lasatcaru deham
mandaramalika makuta samshobhitam
kandarpa janaka(m) aravinda nabham

Caranam 2 
Taka takita kaustubha tarana vaksasthalam
khagaraja vahanam kamala nayanam
nigamadi sevitam nijarupa shesa
pannagaraja shayinam ghana nivasam

Caranam 3 
Karipura samraksane tatparam
kariraja varada samkata karabjam
sarasiruhananam cakra viprajitam
tiru venkatacala devam bhajeham

No comments:

Post a Comment