Wednesday 27 June 2018

Mariyu Mariyu Lyrics - Annamayya Sankeerthanalu Telugu

Mariyu mariyu palumaru nike saranu
arimuri sakalamtaryami saranu

sarusa murtitrayasariraniki saranu
nirupama pamchabhutanilaya saranu
purigonna charutdasa bhuvanadhara saranu
garimenimtaku mulakaranama saranu

palukagarani parabrahmama nike saranu
alavi mi~rinayatti kalatmaka saranu
vilasilla bodachupe viswarupama saranu
salalita brahmamdajanaka saranu

dinakara kotikoti tejama nike saranu
sanakadi yogimdra sannuta saranu
manikaina alamelumamga vibhuda saranu
nanugache srivemkatanayaka saranu

Marigi Virepo - Annamacharya Keerthanalu

Marigi virepo madaivambulu 
keralina harisamkirtanaparulu

Viniyedivinulu vishnukathalake 
panigomduru maprapannulu
kaniyedi kannulu kamalakshuniyam- 
danuvuparatu ratu harisevakulu

Palikedi palukulu paramatmunikai 
yalavaruturu saranagatulu
talaceti talapulu dharanidharupai 
talacedi ratidivyulu

Karamula sripatikaimkaryamule 
muriyucu jeturu mumukshuvulu
yiravuga srivemkatesvarumatame 
sirula nammuduru srivaishnavulu

Tuesday 12 June 2018

Manasuna Neppudu - Annamayya Sankeerthana Lyrics

Manasuna neppudu manadidi 
dinabadhetuvale dirino

Cithavikaramu jivulapapamu 
tattaraparachaka tadayadidi
kattulabo nikayapuvayasuna- 
nettinamadamuna kedigato

Asalugamba miyasadoshamu 
visigina nuraka viduvadidi
vasulamuta movaga badaveyaga 
vasamu gani detuvalenauno

Pamuchelimi rampapusamsaramu 
gamulamochina gampa yidi
kaminchuchu venkatapati dalapaka 
yemari vumdina nemauno 

Manasija Guruditado - Sri Tallapaka Annamacharya Keerthana

Manasija guruditado mariyu galado veda- 
vinutudu ditadugaka verokadu galado

Amdariki nitadepo amtaratmudanucu- 
namduritado mariyu navaladokado
namdakadharudu jagannathudaccutudu go- 
vimduditadu gaka verokadu galado

Tanara nimdariki jaitanyamosagina yata- 
donara nitado mariyu nokadu galado
dinakarasatatejudagu devadevudu ta- 
dvinutuditadu gaka verokadu galado

Pamkajabavadulaku baradaiva mitadani 
amkimtu ritado adhikudokado
samkaristotramulu satatamunu gaikonedi 
vemkatavibudo kaka verokadu galado 

Madamatsaramu Leka - Annamacharya Samkirtanalu

Madamatsaramu leka manasu pedaipo 
padarina yasalavadavo vaishnavudu

ittunattu dirigadi yemaina jedanadi 
pettaramta boyaramta bekkuladi
yettivarinaina duri yevvarinaina jeri 
vattiyasala badanivaduvo vaishnavudu

gadanakoraku jikki kamukividyala jokki 
nidivi nemaina gani nikki nikki
vodaligunamutoda vuduta vidyala jala 
vadadaki badalanivadavo vaishnavudu

avala vorula jedanadaga vinivini 
cevamira yevvarini jedanadaka
kovidu srivemkatesu golici peddalakrupa 
vanivartanala vaduvo vaishnavudu


|| మదమత్సరము లేక మనసుపేదైపో | పదరినయాసలవాడవో వైష్ణవుడు ||

|| ఇట్టునట్టు దిరిగాడి యేమైనా జెడనాడి | పెట్టరంటా బోయరంటా బెక్కులాడి |
యెట్టివారినైనా దూరి యెవ్వరినైన జేరి | వట్టియాసల బడనివాడువో వైష్ణవుడు ||

|| గడనకొరకు జిక్కి కాముకివిద్యల జొక్కి | నిడివి నేమైనా గని నిక్కి నిక్కి |
వొడలిగుణముతోడ వుదుటువిద్యల జాల | వడదాకి బడలనివాడవో వైష్ణవుడు ||

|| ఆవల వొరుల జెడనాడగ వినివిని | చేవమీరి యెవ్వరిని జెడనాడక |
కోవిదు శ్రీవేంకటేశు గొలిచి పెద్దలకృప | వావివర్తనగలవాడువో వైష్ణవుడు ||

Thursday 7 June 2018

Manushamu Gadu - Annamacharya Keerthana Lyrics

Manushamu gadu mari daivikamu gani
ranunna adi rakumanna bodu

Anubavamuku braptamainadi
tanakudane vacci tagilikani podu

Tiruvemkatagiri devuni
karunaceta gani kalushamimtayu bodu


ప|| మానుషము గాదు మరి దైవికము గాని | రానున్నా అది రాకుమన్న బోదు ||

చ|| అనుభవముకు బ్రాప్తమైనది | తనకుదానె వచ్చి తగిలికాని పోదు ||

చ|| తిరువేంకటగిరి దేవుని | కరుణచేత గాని కలుషమింతయు బోదు ||

Wednesday 6 June 2018

Mandaradhara Madhusudana Sahithyam - Annamacharya Keerthana

Narasimha govimda navanitanamda
harimukumda nayanaravimda
karivarada garudagamanarupa-
gurucapa yadukuladipa

Bavadura bayahara paripurnamruta
buvanapalana surapalana
buvanabushana paramapurusha puratana
navaboga karunayoga

Pamkajasananuta bavyanirmalapada-
pamkaja parama paratpara
vemkatasailanivesa su-
bamkara kshemamkara 

Manchidivo Samsaramu - Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Mamchidivo samsaramu madamatsaramulu manina
kamchunu bemchunu nokasariga dachuchinanu

apadalaku sampadalaku nabhimanimpaka yundina
papamu punyamu sankalpamulani telisinanu
kopamu santamu tamatamagunamuluga bhavinchina
tapamu saityamunaku dha dhadabadakundinanu

veliyunu lopalayunu nokavidhamai hrudayambundina
palukunu bantamu da noka bhavana dochi
talapuna thiruvenkatagiri daivamu nelakoniyundina
solapaka yinnintikini da sokuruchenaina

Maana Dennadu - Annamacharya Keerthana

Mana dennadu sariri du-
rmanasabodhitudugana

Pamcabutavikarambulu
pamcemdriyamulu
pamcamaha patakamulakunu
pamcivesinavigana

Traigunyavikarambulu
traigunyapudanuvulu
srigurudagu srivemkatapati-
bogayogyamulugana


ప|| మాన డెన్నడు శరీరి దు- | ర్మానసబోధితుడుగాన ||

చ|| పంచభూతవికారంబులు | పంచేంద్రియములూ |
పంచమహా పాతకములకును | పంచివేసినవిగాన ||

చ|| త్రైగుణ్యవికారంబులు | త్రైగుణ్యపుదనువులు |
శ్రీగురుడగు శ్రీవేంకటపతి- | భోగయోగ్యములుగాన ||

Monday 4 June 2018

Mangalamu Govindunaku Sankeerthana - Annamacharya Keertanas

Mamgalamu govimdunaku jayamamgalamu garudadhvajunakunu
mamgalamu sarvatmunaku dharmasvarupunaku, jayajaya

adikininadainadevuna kacyutuna kambojanabuna-
kadikurmambai najagadadharamurtikini
vedarakshakunakunu samtatavedamarga viharunaku bali-
bedikini samadiganapriyaviharunaku

hariki baramesvarunakunu sridharunakunu galamtakunakunu
paramapurushottamunakunu bahubamdhadurunaku
suramunistotrunaku devasuraganasreshthunaku karuna-
karunakunu gatyayaninutakalitanamunaku

pamkajasanavaradunaku bavapamkaviccedunaku bavunaku
samkaruna kavyaktunaku nascaryarupunaku
vemkatacalavallabunakuma visvamurtiki nisvarunakunu
pamkajakucakumbakumkuma pamkalolunaku

Saturday 2 June 2018

Hari Yavatharame - Annamacharya Keerthana

Hari yavatarame ata(ditadu
parama(mu) samkirtana phalamulo nilipe

Vunnadu vaikumthamuna nunnadu acharyunodda
vunnatonnatamahima annamayya
vunnavi samkirtanalu vottuka lokamulamdu
pannina naradadulu paipai padaganu

Chariyimchu nokavela sanakadimunulalo
hari(badu tallapaka annamayya
tiramai yaluvarala tejamu tanaiyumdu
garudanamta mukhya ghanulasamgadini

Srivemkatadri mida sripati koluvunamdu
avahimche tallapaka annamayya
devatalu munulunu devudani jayavetta
kovidudai tirugadi konetidamdanu

Friday 1 June 2018

Ee Padame Kada Lyrics - Annamacharya Sankeertana

Ee padame kada yila yellagolicinadi
Ee padame kada yiMdirA hastamula kitavainadi

Ee padame kada yiMdarunu mrokkeDidi
Ee padame kada yI gagana gaMga puTTinadi
Ee padame kada yelami boMpoMdinadi
Ee padame kada yinniTiki nekkuDainadi

Ee padame kada yiBarAju dalacinadi
Ee padame kada yiMdrAdu lella vedakinadi
Ee padame kada yIbrahma kaDiginadi
Ee padame kada yegasi brahmAMDa maMTinadi

Ee padame kada yihaparamu losageDidi
Ee padame kada yila nahalyaku gOrikainadi
Ee padame kada yIkShiMpa durlaBamu
Ee padame kada yI Venkatadripai niravainadi 

Haridasu Dagute Yadi Thapamu - Annamayya Sankeerthana Lyrics

Haridasu dagute yadi tapamu
paramargamulanu phalame ledu

Tittinayappudu divimchinappudu
atte samamagunadi tapamu
vetti nemamulu vevelu chesina
battabayale kani phalame ledu

Yichchinayappudu yiyyaniyappudu
achchuga navvina dadi tapamu
yichchala punyamu lenni sesina
bachchana limte phalame ledu

Kudinayappudu gonaginayappudu
adika vidichina yadi tapamu
yidane srivemkatesude saranamu
padi pamtamula phalame ledu